logo

השורה התחתונה

להבין את הכלכלה במילים פשוטות.

מחשבון מס הכנסה

סה"כ המס שתשלמו בחודש {{ tax | currency: "₪"}}

השאלות הן אנונימיות לחלוטין ופרטיות מוחלטת. האתר לא אוסף מידע משום סוג וכל הנתונים שמוזנים נמחקים ביציאה מהדף.

המחשבון לחישוב נקודות זיכוי נועד לקבלת נקודות זיכוי משוערך לפי נתונים אישיים. לא כל הקריטריונים מופיעים במחשבון ולכן אין לקחת את החישוב כנתון מדויק אלא כהערכה בלבד.

מחשבון מס הכנסה מבוסס על לוח עזר לחישוב מס הכנסה. יחד עם זאת, אין לקחת את החישוב כנתון מוחלט אלא כהערכה בלבד.

הנתונים נכונים לשנת 2015.

ענו על השאלות הבאות


-
-
-

ילדים

-
-
מספרתאריך לידהבחזקתך
{{$index+1}} {{ child.birthday }}

נקודות זיכוי - {{ credit }}

השאלות הן אנונימיות לחלוטין ופרטיות מוחלטת. האתר לא אוסף מידע משום סוג וכל הנתונים שמוזנים נמחקים ביציאה מהדף.

המחשבון לחישוב נקודות זיכוי נועד לקבלת נקודות זיכוי משוערך לפי נתונים אישיים. לא כל הקריטריונים מופיעים במחשבון ולכן אין לקחת את החישוב כנתון מדויק אלא כהערכה בלבד.

מחשבון מס הכנסה מבוסס על לוח עזר לחישוב מס הכנסה. יחד עם זאת, אין לקחת את החישוב כנתון מוחלט אלא כהערכה בלבד.

הנתונים נכונים לשנת 2015.

מדריך מס הכנסה

רשימת נושאים

מדרגות מס הכנסה

מס ההכנסה בישראל הוא פרוגרסיבי. למה הכוונה? המס הולך ועולה ככל שההכנסה יותר גדולה, אך במדרגות. על הכנסה בגובה 10 אלף ש"ח יש מס מסוים עד 5 אלף ש"ח ועל ה-5 אלף ש"ח שנותרו יש מס שהוא יותר גבוה מהמס על ה-5 אלף ש"ח הראשונים. המס הכולל שנשלם הוא הסכום של שני המיסים בחלוקה של ההכנסה. זה בניגוד למס שהוא לינארי כמו מע"מ לדוגמה, שפשוט מכפילים את האחוז בסכום. מס הכנסה גם עולה לפי ההכנסה אבל הוא גם מופרד לפי מדרגות.

לפני שנראה כמה דוגמאות, נראה את טבלת מדרגות המס לשנת 2015 שתעזור לנו לעשות קצת סדר בדברים:

מדרגות הכנסהשיעור המס באחוזיםהמס על כל מדרגההמס המצטבר
5,270 10 527 527
9,000 14 522 1,049
13,990 21 1,048 2,097
19,980 31 1,857 3,954
41,790 34 7,415 11,369
67,650 48 12,412 23,781

נתחיל מהמדרגה הראשונה של הכנסה עד 5,270 ש"ח. אם ההכנסה שלכם היא פחות מ-5,270 ש"ח תשלמו 10% על ההכנסה. לדוגמה, אם אתם מרוויחים 4,000 ש"ח בחודש, המס שתשלמו יהיה 10% מ-4,000 ש"ח שזה יוצא 400 ש"ח. אם תרוויחו בדיוק 5,270 ש"ח תשלמו את הסכום שרשום בעמודה השלישית - 527 ש"ח שזה סכום המס המקסימאלי שתשלמו על הכנסה זו.

אם ההכנסה שלכם גבוהה מ-5,270 ש"ח אך נמוכה מ-9,000 ש"ח החישוב שנדרש לעשות שונה מהחישוב שעשינו מקודם. על 5,270 ש"ח מתוך ההכנסה נשלם 527 ש"ח שזהו המס המקסימאלי במדרגת המס הראשונה. לאחר מכן, על כל שקל בין 5,270 ל-9,000 ש"ח משלמים מס בגובה 14%. לדוגמה, אם ההכנסה שלנו היא 7,270 ש"ח, אז המס שנשלם יהיה שווה ל-527 ש"ח ועוד 14% מההפרש בין 7,270 לבין 5,270. כלומר 14% מ-2,000 ש"ח שזה שווה ל-280 ש"ח. כך שסה"כ המס שנשלם שווה ל-527 ש"ח ועוד 280 ש"ח שזה שווה ל-807 ש"ח.

אם נציג את החישוב האחרון עבור הכנסה של 7,270 ש"ח בטבלה כך זה יראה:

מדרגות ההכנסה חלק ההכנסה בכל מדרגה אחוז המס המס בכל שלב
5,270 5,270 10 5,270 * 10% = 527
9,000 7,270 - 5,270 = 2,000 14 2,000 * 14% = 280
סה"כ 527 + 280 = 807

אם השכר שלכם שווה ל-9,000 ש"ח אז החישוב הוא דומה אבל אנחנו לא צריכים לחשב, כי הנתונים מופיעים בטבלה הראשונה בעמודה של המס המצטבר של הכנסה של - 9,000 ש"ח שזה שווה ל-1,049 ש"ח.

אם רוצים לראות בכל זאת את החישוב, אז בעצם מחשבים 10% מס על ה-5,270 ש"ח מתוך ההכנסה ועל ההפרש בין 9,000 ש"ח ל-5,270 ש"ח משלמים מס של 14% שזה שווה ל-522 ש"ח ובסה"כ 1,049 ש"ח.

עוד דוגמה אחת אחרונה להבנת דרך החישוב והפעם עבור הכנסה של 20,000 ש"ח. הדבר הראשון שאנחנו עושים הוא למצוא את מדרגת המס הרלוונטית להכנסה. במקרה של הכנסה של 20,000 אלף ש"ח המדרגה הרלוונטית הינה המדרגה החמישית - 41,790 ש"ח. עד הכנסה למדרגה הקודמת - 19,980 ש"ח סך המס שנשלם הוא 3,954 ש"ח כפי שרשום בטבלה. על כל שקל מעל 19,980 ש"ח ועד 20,000 ש"ח נשלם מס באחוז של 34%. לכן החישוב הוא:

המס המצטבר: 3,954 ש"ח + ((20,000) - (19,980)) X 34% = 6.8 ש"ח = 3,961 ש"ח

רגע לפני שנעבור הלאה, אם נסתכל על טבלת מדרגות המס נגלה כי המדרגה האחרונה היא 67,650 ש"ח. מה קורה אם ההכנסה יותר גבוהה? התשובה היא שכל כל שקל מעבר לכך שיעור המס הוא 50%, כלומר על כל שקל נשלם חצי שקל מס.

עכשיו כשאנחנו יודעים לחשב את גובה המס שנשלם על הכנסה, הכל טוב ויפה, אבל זה לא באמת המס שנשלם. המס שנשלם תלוי בכמה נקודות זיכוי אנחנו זכאים.

נקודות זיכוי

נקודות זיכוי אלו נקודות שבעזרתן אנחנו משלמים פחות מס מהסכום המקסימאלי שצריך לשלם לפי ההכנסה שלנו. לכל נקודת זיכוי יש ערך כספי שאותו מפחיתים מסכום המס שעלינו לשלם לפי מדרגות המס שהוצגו לעיל. נקודות הזיכוי יכולות להקטין את המס שנצטרך לשלם עד אפס, כלומר, גם אם הסכום הכספי של נקודות הזיכוי יהיה גבוה יותר מסכום המס לא נקבל החזר מס אלא פשוט לא נשלם מס.

במהלך החיים נקודות הזיכוי להם אנחנו זכאים משתנות בהתאם למצב המשפחתי, מספר הילדים ועוד. בתור תושבי ישראל אנחנו זכאים כבר ל2.25 נקודות זיכוי ואישה זכאית לעוד 0.5 נקודת זיכוי.

אלו נקודות הזיכוי המינימאליות - 2.25 נקודות זיכוי לגבר תושב ישראל ו-2.75 נקודות זיכוי לאישה תושבת ישראל

הרשימה המלאה של נקודות הזיכוי בהתאם למצב המשפחתי היא די ארוכה ולא נכנס אליה כאן. לחיצה על הקישור הבא - מסמך ניכוי מס הכנסה 2015 ניתן למצוא בקובץ PDF בעמוד אחרון את הטבלה עם פירוט של מצב משפחתי ונקודות הזיכוי שמגיעות לכם.

נכון ל-2015 כל נקודת זיכוי שווה ל-218 ש"ח. לדוגמה, אם סך נקודות הזיכוי שלכם מסתכם ב-2.25, אתם מקבלים זיכוי של 218 כפול 2.25 שזה שווה ל-490 ש"ח. את הסכום הזה אתם מורידים מסכום המס שאתם צריכים לשלם.

דוגמאות:

עבור שכר של 5,270 המס שווה ל-527 ש"ח. אם מספר נקודות הזיכוי שווה ל-2.25 אז המס שנשלם בפועל יורד ל-37 ש"ח.

עבור שכר של 9,000 ש"ח המס שווה ל-1,049 ש"ח. אם מספר נקודות הזיכוי שווה ל-5.25 ש"ח, אז נכפיל את מספר נקודות הזיכוי ב-218 ונקבל 1,144 ש"ח. נוריד סכום זה מהמס ונקבל מספר שלילי. זה לא אומר שנקבל כסף, אלא שלא נצטרך לשלם מס.

יישובים מזכים

על מנת לעודד התיישבות בפריפריה וביישובים סמוכים לקו עימות (לבנון ועוטף עזה), המדינה מעניקה הנחות במס הכנסה לתושבי יישובים אלו.

ההנחה מוגדרת כאחוז מההכנסה ומוגבלת בסכום מסוים. לדוגמה, תושבי קריית שמונה זכאים להנחה של עד 22% של סכום של 241,080 ש"ח בשנה או 20,090 ש"ח בחודש. על מנת לחשב את גובה הזיכוי מכפילים את אחוז ההנחה (22%) בהכנסה. אם ההכנסה שווה ל-10 אלף ש"ח אז ההנחה במס היא 2,200 ש"ח (10,000X22%). אם ההנחה יותר גבוהה מסכום המס אז בעצם לא צריכים לשלם מס. עבור תושבי קרית שמונה, ההכנסה המינימאלית שמעליה הם יצטרכו לשלם מס היא כ- 22,780 ש"ח (עם 2.25 נקודות זיכוי).

רשימת יישובים מזכים

יישובים בצפון

אביבים, אבירים, אבן מנחם, אדמית, אור הגנוז, אילון, אלקוש, בית ג'אן, בית הילל, ברעם, בצת, בר יוחאי, גורן, גוש חלב, געתון, גרנות הגליל, גשר הזיו, דובב, דישון, דלתון, דן, דפנה, הגושרים, הילה, זיו הגליל - נוה זיו, זרעית(כפר רוזנוולד), חוסן, חניתה, חורפיש, יערה, יפתח, יראון, כברי, כפר בלום, כפר גלעדי, כפר יובל, כפר סאלד, כרם בן זמרה, כרסא - סמיע, לימן, מטולה, מירון, מלכיה, מנות, מנרה, מעונה, מעיליה, מעין ברוך, מעלות תרשיחא, מצובה מרגליות, משגב עם, מתת, נאות מרדכי, נהריה, נטועה, סאסא, סער, ספסופה, עבדון, עין יעקב, עלמה, עמיר, עראמשה, פאסוטה, פקיעין, פקיעין החדשה, צבעון, צוריאל, ראג'ר, ראש הנקרה, ריחאניה, רמות נפתלי, שאר ישוב, שדה אליעזר, שדה נחמיה, שומרה, שלומי, שמיר, שניר, שתולה.

יישובים אלו זכאים להנחה של 11% עד הכנסה שנתית של 241,080 ש"ח

קריית שמונה - הנחה של 22% עד הכנסה שנתית של 241,080 ש"ח

מצפה רמון - הנחה של 22% עד הכנסה שנתית של 160,560 ש"ח

דימונה וירוחם - הנחה של 18% עד הכנסה שנתית של 160,560 ש"ח

יישובים בדרום

אופקים,ערוער (ערערה בנגב), תל שבע ותושבי המועצה האזורית רמת הנגב: אשלים,באר מילכה ,טללים, כמהין, מדרשת בן-גוריון ,מרחב-עם, משאבי שדה, ניצנה (קהילת חינוך), ניצני סיני, עזוז, רביבים, רתמים, שדה בוקר וכן מחנה מצפה רמון (טלי).

יישובים אלו זכאים להנחה של 14% עד הכנסה שנתית של 160,560 ש"ח

יישובים נוספים

בן עמי , גונן , יחיעם , יסוד המעלה , כפר ורדים , להבות הבשן , מזרעה , נתיב השיירה , נתיבות , עברון , עכו , שבי ציון , שייח' דנון .

יישובים אלו זכאים להנחה של 11% עד הכנסה שנתית של 160,560 ש"ח

אילת - הנחה של 10% עד הכנסה שנתית של 241,060 ש"ח.

דוגמאות

תושב עכו בעל הכנסה חודשית של 20 אלף ש"ח. עפ"י מחשבון מס הכנסה יוצא שהוא נדרש לשלם מס בגובה של 3,470 ש"ח. תושבי עכו זכאים ל-11% הנחה ולכן נחשב כמה זה 11% מהכנסה של 20 אלף ש"ח:

20,000 X 11% = 2,200 ש"ח

את סכום זה נפחית מהמס ונקבל:

3,470 - 2,200 = 1,270 ש"ח